Xledgers partnermodell | Xledger Sverige

Vår partnermodell

Xledger har en konsekvent partnerpolicy. Partnerns kund är alltid partnerns kund. Alla kommersiella mellanhavanden går via partnern, som har den kommersiella relationen till sina kunder.

Fakturering av partnern sker månadsvis i efterskott, baserat på faktiskt nyttjande reducerat med partnerns avtalade rabatt. Det är viktigt för oss att våra partners förstår Xledgers alla mervärden och hur systemet fungerar i vardagen. Vi erbjuder därför särskilt förmånliga priser för våra partners egna nyttjande av Xledger.